Sense of place, en ny møteplass i byen

’Sense of place’ er et undersøkende masterprosjekt der jeg ser på hvordan jeg gjennom design kan styrke opplevelsen av et steds karakter. Prosjektet er lokalisert til et tidligere landemerke i Oslo som nå fremstår som en møteplass uten en klar identitet; Festplassen i St. Hanshaugen park. Den eksisterende møteplassen er først og fremst valgt for å kunne drøfte forskningsspørsmålene gjennom stedsspesifikke analyser og observasjoner, som sammen danner grunnlag for en ny designutforming. Formålet med den nye designutformingen er å skape en sterkere relasjon mellom lokalbefolkning og sted, og tilrettelegge for menneskelig samspill og opplevelser. Rent funksjonelt skal de fasilitetene som har vært å finne på Festplassen siden den ble anlagt videreføres i den nye utformingen.

Oslos møteplasser har blitt kritisert for å mangle karakter1. Kan formidlingen av stedets karakter gjennom design skape sterkere relasjoner mellom møteplassen og innbyggerne? Jeg ønsker å se på tematikken rundt møteplassen i det urbane miljøet. Formgiverne av dagens møteplasser blir beskyldt for å glemme tilrettelegging for menneskelige dimensjoner og opplevelser, noe som alltid er interiørarkitektenes utgangspunkt i deres arbeid. Kan jeg fra et interiørfaglig ståsted belyse temaet urbane møtesteder fra en annen innfallsvinkel?

I følge en undersøkelse utført av Oslo sentrum av Gehl Architects, har Oslo et langt større antall grønne rom enn mange andre byer på samme størrelse,2 og dette er en av tingene som Osloinnbyggerne setter mest pris på ved byen.3 Det opplevdes derfor som interessant å undersøke potensiale for gode, identitetsskapende møteplasser i en av byparkene.

Denne masteroppgaven er ikke et typisk interiørprosjekt, men baserer seg på situasjonsbasert design, utviklet på bakgrunn av stedsanalyser. Formidlingen av Festplassens karakter skal skje med utgangspunkt i situajonsdesign, ved å konkretisere essensen av de forventninger, opplevelser og situasjoner som finnes i St. Hanshaugen park. Ved å bruke min interiørfaglige bakgrunn vil jeg undersøke hvordan menneskelige opplevelser av stedet kan konkretiseres gjennom design, og bevisst henvende seg til brukernes opplevelse av stedets karakter.